شعر مشهور اشـــــك یتیم

     روزی گذشت پادشهی از گذرگهی                      فریاد شوق برسرهر كوی وبام خواست

 

     پرسید زان میانه یكی كودك یتیم                        كاین تابناك چیست كه برتاج پادشاست

 

     آن یك جواب داد چه دانیم ما كه چیست               پیداست آنقدر كه متاعی گرانبهاست

 

     نزدیك رفت پیرزنی كوژ پشت و گفت                    این اشك دیده من وخون دل شماست

 

     مارا به رخت وچوب شبانی فریفته است              این گرگ سالهاست كه با گله آشناست

 

     آن پارسا كه ده خرد و ملك رهزن است                آن پادشا كه مال رعیت خورد گداست

 

     بر قطره سرشك یتیمان نظاره كن                       تا بنگری كه روشنی گوهر از كجاست

 

     پروین به كجروان سخن از راستی چه سود           كو آنچنان كسی كه نرنجد زحرف راست

منبع:دیوان پروین اعتصامی(انتشارات ساحل) 

درخواست شعر از دیوان               

 پروین اعتصامی در قسمت نظران        

نوشته شده در تاریخ جمعه 22 خرداد 1388    | توسط: صادق    | طبقه بندی: شعر،     |
نظرات()