آرزوی پـــرواز

 

كبوتر بچه ای با شوق پرواز                 بجرئت كرد روزی بال و پرباز

پرید از شاخكی بر شاخساری             گذشت از بامكی بر جوكناری

نمودش بس كه دوران راه نزدیك           شدش گیتی به پیش چشم تاریك

زوحشت سست شد بر جای ناگاه        زرنج خستگی درمانده در راه

گه از اندیشه بر هرسو نظر كرد            گه از تشویق سر در زیر پر كرد

نه فكرش با قضا دمساز گشتن            نه اش نیروی زان راه بازگشتن

نه گفتی كان حوادث را چه نامست       نه راه لانه دانستی كدامست

نه چون هر شب حدیث آب ودانی         نه از خواب خوشی نام ونشانی

فتاد از پای و كرد از عجز فریاد              زشاخی مادرش آواز در داد

كز ینسان است رسم خود پسندی       چنین افتند مستان از بلندی

بدین خردی نیاید از تو كاری                 به پشت عقل باید بردباری

ترا پرواز بس زود است ودشوار             زنو كاران كه خواهد كار بسیار

بیاموزندت این جرات مه وسال              همت نیرو فزاید هم پرو بال

هنوزت دل ضعیف وجثه خرد است         هنوز از چرخ بیم دستبرد است

هنوزت نیست پای برزن وبام                هنوزت نوبت خواب است وآرام

هنوزت انده بند وقفس نیست              بُجربازیچه،طفلان راهوس نیست

نگردد پخته كس با فكر خامی              نپوید راه هستی را به گامی

تراتوش هنر می باید اندوخت               حدیث زندگی می باید آموخت

بباید هردو پا محكم نهادن                   ازآن پس فكر بر پای ایستادن

پریدن بی پر تدبیر مستی است           جهان را گه بلندی گاه پستی است

به پستی در دچار گیروداریم                ببالا چنـــگ شاهین را شكاریم

من اینجا چون نگهبانم تو چون گنج        تو را آسودگی باید مرا رنج

تو هم روزی روی زین خانه بیرون           ببینی سحر بازیهای گردون

از این آرامگه وقتی كنی یاد                 كه آبش برده خـــاك و باد بنیاد

نه ای تاز اشیان امن دلتنگ                 نه از چوبت گزند آید نه از سنگ

مرا در دامها بسیار بستند                   زبالم كودكان پرها شكستند

گه از دیوار سنگ آمد گه از در              گهم سر پنجه خونین شد گهی سر

نگشت آسایشم یك لحظه دمساز        گهی از گربه ترسیدم گه از باز

هجوم فتنه های آسمانی                   مرا آموخت علم زندگانی

نگردد شاخك بی بن برومند                 زتو سعی وعمل باید زمن پند

منبع:دیوان پروین اعتصامی(انتشارات ساحل) 

درخواست شعر از دیوان               

 پروین اعتصامی در قسمت نظران        

نوشته شده در تاریخ جمعه 22 خرداد 1388    | توسط: صادق    | طبقه بندی: شعر،     |